Projekt 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabinach.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Autor projektu: Aneta Kuta

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest:

 • promowanie wiedzy na temat historii Polski i najbliższej okolicy w sposób nowoczesny,
  z wykorzystaniem TIK,
 • pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu,
 • stworzenie bazy materiałów, z której odbiorcy projektu mogą skorzystać chcąc poszerzyć swoją wiedzę historyczną i umieszczenie ich w internecie (strony internetowe, padlety, gry internetowe),
 • zwiększenie wiedzy odbiorców projektu na temat historii Polski i miejsca, w którym żyją,
 • zdobycie przez dzieci i młodzież kompetencji przydatnych w dorosłym życiu (umiejętności pozyskiwania i selekcji informacji, współpracy w grupie, autoprezentacji), uzyskanie poczucia sprawstwa i pewności siebie,
 • integracja społeczności,
 • wzmocnienie zaangażowania społecznego, patriotyzmu- zarówno tego krajowego jak
  i lokalnego - chcemy o tym rozmawiać, uczyć się go i podejmować działania w jego duchu; chcemy to robić międzypokoleniowo- angażując w to dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów,
 • zmobilizowanie młodzieży do aktywności obywatelskiej, do otwierania szkoły na zewnątrz

  i dzielenia się entuzjazmem ze społecznością lokalną, szczególnie 
  z seniorami,

 • aktywowanie seniorów do udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
 • utrwalenie wspomnień starszego pokolenia i  udostepnienia ich szerokiemu kręgowi odbiorców (blog, strona internetowa) w sposób atrakcyjny i nowoczesny.

ZAKŁADANE REZULTATY

Zwiększenie wiedzy odbiorców projektu na temat ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, dokonania wybitnych postaci historycznych; kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych. Rozbudzenie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną. 


Poznanie przez dzieci i młodzież historii miejsc w najbliższej okolicy Grabin, utrwalenie wspomnień mieszkańców i udostępnienie tych materiałów szerokiej grupie odbiorców.

Rozbudzenie poczucia miłości do Dużej i Małej ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego.

Wzmocnienie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku 
i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej.

Powstanie bazy materiałów historycznych (teksty, prezentacje, filmy, nagrania, gry internetowe, linki do wartościowych stron umieszczone na blogu, padletach), zapoznanie 
z nimi szerokiego kręgu odbiorców poprzez umieszczenie ich w internecie i akcje promujące.

Zaktywizowanie środowiska lokalnego - szczególnie seniorów poprzez organizację różnorodnych imprez lokalnych.

Nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii dla zdobycia wiedzy w sposób ciekawy, jako formę nauki przez zabawę.

Kształtowanie u uczniów zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, współdziałania, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.


DOFINANSOWANIE

Projektor

Drukarka

18 tabletów dla uczniów

Łącznie: 9105 zł.

Materiały do wykonania biżuterii- 350zł.

Wydruk plakatów 100zł.

Produkty do wypieku ciast 130zł.

Cebulki kwiatowe - nagrody- 306zł.

Materiały na kotyliony- 8zł

Łącznie kwota dofinansowania wynosi: 9999zł.


Zorganizowanie wystawy "Symbole Naszej Historii" we współpracy z IPN .

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w budynku Szkoły Podstawowej w Grabinach. Oprowadzać po wystawie będą członkowie grupy projektowej, będzie można ją również zwiedzać samodzielnie. Wystawa będzie udostępniana przez 2 miesiące.

Wystawa obejmuje 11 paneli o wymiarach: 90 cm x 90 cm przedstawiających symbole Polski, te mniej i bardziej znane. Szczególne miejsce poświęcone zostało symbolice państwowości - godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Na wystawie znalazły się też znaki, które stały się symbolami swoich czasów - godła, logotypy, odznaczenia,

"Uaktywnij swój smartfon na 100- lecie odzyskania niepodległości".

Na terenie miejscowości rozwieszone zostaną plansze, które będą zawierać kody QR,- po zeskanowaniu za pomocą smartfonów odeślą one ich posiadaczy do ciekawych stron zawierających dodatkowe informacje o wydarzeniu, czy postaci z nim związanej. Na portalu Quizlet zostanie stworzona gra internetowa, w którą będzie można zagrać na smartfonach.

Rajd rowerowy - "Śladami Historii"

Podczas rajdu rowerowego uczestnicy zapoznają się z historią mijanych miejsc. Na trasie usłyszą historie, czasem legendy związane z danym miejscem. Przewidziane przystanki: Pomnik Jerzego Wojnarskiego, Szkoła- pomnik z 1933r., przedstawienie historii szkoły, Przyborów- Pałac Jabłonowskich, Zakład Warzywniczy Przyborów -dawny PGR, Chotowa - cmentarz choleryczny, , Głowaczowa - Rezerwat Torfy.

Taśmy czasu "Grabiny w Polsce: wczoraj -dziś -jutro"

Celem zadania jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania miejsc ciekawych/ważnych dla mieszkańców, zebranie wspomnień mieszkańców na ich temat, zastanowienie się wspólnie 
z rozmówcami, jak wskazane miejsca mogą wyglądać

w przyszłości, a następnie zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum lokalnym.

Zakres działań:

Uczniowie przeprowadzają lokalną diagnozę i pytają mieszkańców o to, które miejsca w okolicy są dla nich ważne/ciekawe. Jakie wiążą się z tymi miejscami wspomnienia? Jak chcieliby by te miejsca wyglądały za 20 lat? Grupa uczniowska digitalizuje (utrwalają cyfrowo), jak wyglądają te miejsca obecnie, np. wykonując dokumentację fotograficzną, filmową, robiąc skany, opisy na specjalnie utworzonym blogu. Uczniowie szukają informacji o tym, jak te miejsca wyglądały dawniej (internet, książki, zasoby rodzinne np. zdjęcia, wspomnienia świadków). Rozmawiając z rodzicami, dziadkami, sąsiadami pytają 
o zapamiętane wrażenia, wspomnienia zabaw, ciekawostki, anegdoty. Przygotowują również materiał o tym, jak te miejsca mogą wyglądać w przyszłości, np. robiąc fotomontaż, umieszczając fragmenty wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek, itp.

Zebrane materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej. Na plakatach zostaną umieszczone linki do strony i kody QR za pomocą których będzie można obejrzeć, odsłuchać wspomnienia świadków lub zgromadzone materiały.

Stworzenie wirtualnych tablic- padletów dla klas 4-8 SP, III Gimnazjum.

Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Padlety będą utworzone dla klas 4- 7 i III G . Będą one służyć jako miejsce gromadzenia materiałów 
z zakresu historii, jako miejsce do dyskusji, przeprowadzania prostych konkursów, burzy mózgów, redagowania wspólnych opowieści, otrzymywania informacji zwrotnej. Na tablicy umieszczone zostaną pliki multimedialne: teksty, prezentacje, adresy stron internetowych, ćwiczenia multimedialne(opracowane przez nauczyciela), gry edukacyjne (opracowane przez nauczyciela) w apilakcjach Quizlet, Kahoot, Flipgreed, LearningApps i innych. Wszystkie materiały będą dostosowane i odpowiednie dla wieku i umiejętności uczniów.

Zajęcia dla uczniów:

- Pokój zagadek

- Gra korytarzowa

Zasady zajęć:

Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw początkowy (książki, tablety, karty z szyfrem Cezara), które pomogą w rozwiązywaniu kolejnych zadań. Pytania dotyczą bohaterów narodowych, wybitnych postaci historycznych, informacji dotyczących najważniejszych w historii Polski wydarzeń.
Uczniowie szukają odpowiedzi na pytania w internecie, znajdujących się w salach słownikach, encyklopediach, leksykonach. Pytania będą dostosowane do wieku uczniów biorących udział w zabawie. Udział w rozgrywce pozwoli na zdobycie wielu nowych informacji o historii Polski, uczniowie udoskonalą umiejętności poszukiwania, selekcji i analizy pozyskanych informacji, Po zabawie natomiast, rozwiążą ankietę ewaluacyjną, która zweryfikuje zdobytą podczas gry wiedzę.

Te zajęcia wymagać będą od nich analitycznego i krytycznego myślenia, szybkiego kojarzenia faktów, kreatywności i spostrzegawczości oraz - przede wszystkim - działania zespołowego. Uczniowie nauczą się lepszego współdziałania w grupie.
Zajęcia łączą wykorzystanie artefaktów z szeregiem nowoczesnych technologii i elementów gier komputerowych. Wykorzystane zostaną : kody QR, apilakcje Quizlet, Kahoot, Flipgreed.

- Pokój zagadek "real life escape game" "Historia Polski i jej symbole"

Opowiada historię od początków państwa polskiego po dzień dzisiejszy za pomocą 45 minutowej gry zespołowej typu "real life escape game". Taka forma zajęć ułatwia przyswajanie informacji.
Gra odbywać się będzie w Sali historycznej, w której znajdują się portrety władców Polski, mapy i książki historyczne- staną się one elementami gry.
Wszystkie zadania wymagają zdobycia konkretnej wiedzy na temat historii Polski, a tę zdobywa się, badając pomieszczenie "pokoju zagadek" i wykonując kolejne zadania. Taka forma edukacji wykorzystuje zjawisko nauki przez zabawę.
Uczniowie będą szukać kart z pytaniami, a odpowiedzi pozwolą na przejście do kolejnego pytania, w określonym czasie gracze odgadną wszystkie tajemnice pokoju.

- Gra korytarzowa- "Historia Polski" 

Zorganizowana zostanie noc w szkole od godz. 20 do 9 rano. Podczas pobytu w szkole uczniowie wezmą udział w grze historycznej. Na terenie szkoły zostaną ukryte zagadki, które trzeba będzie odnaleźć i rozwiązać wraz ze swoją grupą. Uczniowie dostaną karty gry, na których zbierać będą pieczątki za wykonane zadania. Pieczątki będą przyznawać opiekunowie sal - członkowie grupy projektowej. W salach lekcyjnych i sali gimnastycznej grupa będzie pracowała nad konkretnymi zadaniami.

Zadania będą dotyczyć Historii Polski, ale do ich rozwiązania, lub odnalezienia kolejnej wskazówki trzeba będzie również wykorzystać umiejętności z zakresu innych przedmiotów- matematyki, geografii. Część zadań będzie miała formę zawodów sportowych "Sztafeta niepodległości".

Gry planszowe związane z historią Polski w Wiejskiej Bibliotece Publicznej, Świetlicy szkolnej.

Zostaną zorganizowane zajęcia (godziny południowe, po zakończeniu zajęć w szkole) 
w Bibliotece Publicznej, na Świetlicy szkolnej podczas których dzieci, młodzież oraz chętni dorośli będą mogli zagrać w gry planszowe z wiązane z historią Polski. Gry przyniosą uczennicy. Będą to m.in. Quiz Historia Polski prod. Aleksander - gra zawierająca 252 pytania z zakresu Historii Polski , Kolejka - gra planszowa wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, gra opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL.

Zorganizowanie spotkań z pracownikiem IPN

- na temat historii Polski- z uczniami,

- na temat odzyskania niepodległości - spotkanie środowiskowe (otwarte dla mieszkańców Grabin, na którym zaprezentowane będą wspomnienia mieszkańców Grabin).

Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przeprowadzi prezentację dla uczniów na temat historii Polski, a podczas spotkania środowiskowego na temat okoliczności odzyskania niepodległości.

Ognisko zorganizowane we współpracy z OSP Grabiny i seniorami połączone 
z opowiadaniem przez nich wspomnień dotyczących naszej miejscowości i kraju.

Ognisko zostanie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabinach jako impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Grabin. Podczas spotkania starsi członkowie naszej społeczności podzielą się wspomnieniami dotyczącymi historii Polski i najbliższej okolicy z młodszym pokoleniem. Celem spotkania jest integracja międzypokoleniowa, zachowanie wśród młodego pokolenia pamięci o bohaterach, tych znanych z imienia i nazwiska oraz tych bezimiennych, którzy walczyli o naszą niepodległość i wolność w okresie wojny i komunizmu. Przypomnienie i śpiewanie pieśni, które im towarzyszyły. Przywołanie tych trudnych, wymagających odwagi i patriotycznej postawy czasów, skłonienie do przemyślenia swojego stosunku do patriotyzmu, zdefiniowania go w sposób adekwatny do teraźniejszości.

Wykonanie biżuterii patriotycznej (dla starszych dzieci) i kotylionów, proporczyków (dla dzieci młodszych) we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i seniorkami.

Miejscowa artystka nieodpłatnie przeprowadzi warsztaty z wykonywania biżuterii 
w Wiejskim Centrum Kultury, na których (przy udziale i pomocy) Koła Gospodyń Wiejskich seniorki i dzieci wykonają wspólnie biżuterię patriotyczną. Młodsze dzieci będą mogły wykonać kotyliony lub proporczyki na Święto Niepodległości. Wykonane ozdoby będą zaprezentowane podczas akademii z okazji Święta Niepodległości.

Uroczysta akademia z okazji Odzyskania Niepodległości

Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości odbędzie się w budynku Szkoły. Część artystyczna zostanie przygotowana przez uczniów Szkoły. Odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznej, Koncert Muzyki Narodowej. Na uroczystość zostaną zaproszeni sojusznicy Projektu, członkowie całego środowiska szkolnego. Po Akademii zostanie przedstawiona prezentacja z dotychczasowych działań w ramach Projektu.

Historyczna gra terenowa związana z historią Miejsc Pamięci Narodowej 
w Grabinach.

Zostanie opracowana gra terenowa w postaci aplikacji na tablet/smartfon. Uczestnikiem gry terenowej może być każdy.

 W aplikacji znajdą się najważniejsze informacje o historii Grabin i Polski. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się po miejscowości zgodnie z zamieszczonymi mapami, odczytywanie informacji i rozwiązywanie zadań. Osoby, posiadające największą liczbę punktów mogą liczyć na drobne nagrody:)


Biało-czerwone ciasteczka- wypieki patriotyczne we współpracy z KGW i seniorami.

Dzieci i młodzież będą miały okazję do udziału w warsztatach cukierniczych podczas których seniorki podzielą się swoimi umiejętnościami w zakresie wypieku ciasteczek/babeczek. Wypieki będą stanowiły poczęstunek na otwarciu wystawy Ojcowe Niepodległości. Zadanie to będzie realizowane przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Grabin. Działanie to ma na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej aktywizowanie seniorów do udziału 
w życiu społecznym i kulturalnym.


Zorganizowanie wystawy Ojcowie Niepodległości we współpracy z IPN.

Wystawa plenerowa, składająca się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego prezentowana będzie przez w budynku Szkoły i w Wiejskim Domu Kultury.

Planowane jest uroczyste otwarcie wystawy, na które zaproszeni będą sympatycy i współtwórcy Projektu. 
Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych "Ojców Niepodległości", plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Spotkanie uczniów z żołnierzami nt. dawnej i współczesnej roli żołnierza w historii Polski.

Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym

"Na 100 Niepodległa".